Generelle betingelser for Mineralparken og Klatrekogen

GENERELLE VILKÅR HOS KLATRESKOGEN AS

Forbehold om feil informasjon og priser systemet.

1. Generelt

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven og e-handelsloven. I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven. Følg lenkene til disse lovene dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.

Dersom det i disse vilkår stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefax og e-post.

2. Parter

Selger er Klatreskogen AS, org nr NO 995 174 588MVA
Besøksadresse: Mineralvegen 1, 4737 Hornnes
Postadresse: Magnus Barfotsvei 5, 4633 Kristiansand

Telefon: 37 93 13 10
e-post: post@mineralparken.no
Selger blir i det følgende benevnt som ”vi” eller ”oss”

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

3. Gyldighet

Nedenstående betingelser gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale for arrangementet.

 1. Prisavtalens gyldighet

De avtalte priser er bindende for begge parter.

Bedriften forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økteskatter og avgifter, eller andre forhold utenfor bedriftens kontroll.

Ved avbestilling av mer enn 10 % av det bestilte antall, forbeholder bedriften seg retten til å revidere prisene.

 1. Betaling

Så sant ikke annet er avtalt, skal beløpet betales ved bestilling.

Har du kjøpt billetter på nettet betales det med bank- eller kredittkort. Kortet blir belastet samtidig som kjøpet er gjennomført. Følgende kort kan benyttes; Visa og MasterCard. Dette gjelder også betaling ved vårt utsalgssted. Det kan på forhånd avtales kreditt. Dette vil i så tilfelle være nevnt i bekreftelsen. Kredittbeløpet faktureres da ved avreise og forfaller pr. 10 dager netto.

 1. Medbringelse av egne varer

I h.t. gjeldende alkohollovgivning er det ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol i bedriftens lokaler.

 1. Avbestilling

Billetter og overnatting kjøpt på internett eller i resepsjonen refunderes ikke og gjelder for den datoen de er bestilt.

Arrangement/tur:

Avbestilling for  inntil 10 % av antall deltagere kan skje innen 10 dager før arrangementet. Ved avbestilling senere enn dette belastes arrangøren med 50 % av avtalt kuvert-pris.

Avbestilling samme dag som arrangementet skal holdes, eller uteblivelse, belastes med full kuvert-pris.

Innbetalt depositum refunderes ikke.

Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal meddeles bedriften skriftlig for å være gyldig.

 1. Force majeure

Hendelser utenfor Mineralparken – for eksempel streik, lockout, vær,  brann, epidemi, pandemi, manglende leveranser etc. – gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 1. Ansvar for skade

Arrangøren står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av selskapets deltagere.

 1. Klager

For at eventuelle klager skal bli tatt i betraktning, må de fremsettes så snart det ble anledning til det, og senest ved avslutning av arrangementet.

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes umiddelbart i resepsjonen. Krav om erstatning må meddeles Mineralparken skriftlig senest 7 dager etter avreise.

 1. Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og bedriften, skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skal bedriftens eiendoms verneting gjelde.

10.   Bekreftelse

Arrangøren aksepterer ovenstående betingelser og innholdet i medfølgende bekreftelse så sant vi ikke har fått skriftlig tilbakemelding innen rimelig tid om annet.

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende den opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se punk. 5.

Opplysninger i bookingsystemet

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Klatreskogen

Om du har booket tid til klatring, kan det forekomme at du ikke kan gå ut på ønsket tidspunkt om det allered er så mange personer ute å klatrer at vi har gått tom for seler. Dette kan skje, siden dere kan klatre så lenge dere ønsker.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få tilbud om å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordre beregnet for videresalg.

11. Priser

Alle priser pliktige varer, er oppgitt med merverdiavgift.

12. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risiko for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

13. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

 • du har samtykket i utleveringen, eller
 • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
 • i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på post@mineralparken.no.